Công tác nghiên cứu khoa học

 
  • Trung tâm đã triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng cho các chức danh lãnh đạo doanh nghiệp ngành Công Thương” theo định hướng hiện đại, đổi mới, cập nhật kiến thức đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội và bao quát được nhiều lĩnh vực mà các tập đoàn, doanh nghiệp đang thực sự quan tâm và cần thiết trong quá trình tái cơ cấu, hội nhập kinh tế toàn cầu sâu sắc và cạnh tranh;
  • Xây dựng Chương trình khung cho Khóa đào tạo dành cho các đối tượng là: lãnh đạo cao cấp và quản lý cấp trung tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp của ngành Công Thương;
  • Biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho Chương trình đào tạo:

+     Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo cao cấp bao gồm các chức danh như: Ủy viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc;

+     Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho quản lý cấp trung bao gồm các chức danh như: Trưởng/Phó phòng ban bộ phận.

  • Chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đã được thẩm định và nghiệm thu cấp Bộ.
  • Đề xuất 02 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015;
  • Xây dựng một số khung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp ngành Công Thương;
  • Tham gia ban xây dựng chương trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế;
  • Đề xuất 02 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015;
  • Xây dựng một số khung chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu cho các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp ngành Công Thương;
  • Phối hợp, tham gia ban xây dựng chương trình Hội nhập Kinh tế Quốc tế.
Số lượt xem bài viết: 157, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/28/2017

Video