Định hướng phát triển

 

           Căn cứ theo Quyết định số 789/QĐ-BCT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt đề án “Tổ chức, sắp xếp các cơ sở đào tạo thuộc Bộ đến năm 2020”.

          Căn cứ định hướng phát triển của trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương trở thành Học viện Cán bộ Quản lý ngành Công Thương tới năm 2020;

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực tế hoạt động của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp, Trung tâm định hướng phát triển đến năm 2020 như sau:

  •  Kiện toàn bộ máy tổ chức, chuẩn hóa các quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng CNTT trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
  • Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các tổ chức, chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm thực tế nhằm tiếp cận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiên tiến theo chuẩn quốc tế và có tính ứng dụng thực tiễn cao góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho các Cán bộ quản lý, Lãnh đạo của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương trong xu thế hội nhập;
  • Nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng phục vụ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Cán bộ quản lý, Lãnh đạo thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương;
  • Triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo chuẩn quốc tế và phù hợp với đặc thù hoạt động của từng Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương;
  • Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các Cán bộ quản lý, Lãnh đạo thuộc các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương theo phương pháp tiếp cận mới sử dụng Khung năng lực phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển đặc thù của từng cơ quan, đơn vị;
  • Trở thành một trong những đơn vị đào tạo tiên tiến với chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam và trong khu vực.

 

Số lượt xem bài viết: 145, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/28/2017

Video