Nhiệm vụ

 

Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và kinh doanh cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong ngành Công Thương

Nghiên cứu, xây dựng, biên soạn hệ thống tài liệu, giáo trình, tư vấn, chuyển giao công nghệ về công tác đào tạo, bồi dưỡng phục vụ các đối tượng lãnh đạo, quản lý của các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp trong ngành Công Thương và các đơn vị có nhu cầu phù hợp với quy định hiện hành

Phối hợp với các Khoa tham gia giảng dạy các chuyên đề, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt và phân công;

Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện nhiệm vụ được giao;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Số lượt xem bài viết: 89, Ngày cập nhật cuối cùng: 8/19/2016

Video