Giới thiệu về trung tâm

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp

(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ – TCBCTTW ngày 16 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương)

1.     Chức năng:

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo doanh nghiệp là đơn vị thuộc Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu Trưởng Nhà trường triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng phục vụ các đối tượng lãnh đạo, quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành Công Thương.

2.     Nhiệm vụ:

-       Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và kinh doanh cho các đối tượng lãnh đạo, quản lý các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và các tổ chức khác trong ngành Công Thương;

-       Nghiên cứu, xây dựng, biên soạn hệ thống tài liệu, giáo trình, tư vấn, chuyển giao công nghệ về công tác đào tạo, bồi dưỡng phục vụ các đối tượng lãnh đạo, quản lý của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trong ngành Công Thương và các đơn vị có nhu cầu phù hợp với quy định hiện hành;

-       Phối hợp với các Khoa tham gia giảng dạy các chuyên đề, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được phê duyệt và phân công;

-       Tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện nhiệm vụ được giao;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Số lượt xem bài viết: 74, Ngày cập nhật cuối cùng: 9/26/2017

Video